Odszkodowania z OC sprawcy są zaniżane. Jak walczyć o wyższe odszkodowanie

Jeżeli jesteś posiadaczem samochodu, motocykla lub innego pojazdu to zgodnie z przepisami powinieneś wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jak ubezpieczyciele zaniżają wartość odszkodowania z OC sprawcy?

Normą prawną regulującą obowiązkowe rodzaje ubezpieczeń w Polsce jest ustawa „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych RP” z dnia 22.05.2003 r. Istnieją dwie główne formy ubezpieczenia: dobrowolne (gdy osoba samodzielnie, z własnej woli nabywa ubezpieczenie) oraz obowiązkowe (w przypadkach określonych w aktach prawnych osoba zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia). Podział ten dotyczy również ubezpieczeń komunikacyjnych. Obowiązkowe w tym przypadku jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów. Dlaczego w ogóle potrzebujesz obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowcy? Na podstawie przepisów prawa ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przez kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd, powstałe w związku z prowadzeniem samochodu w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Podstawą powstania stosunku prawnego pomiędzy stronami (ubezpieczyciel-firma i ubezpieczający-klient) jest umowa ubezpieczenia (zwana również polisą ubezpieczeniową). Okres ważności obowiązkowego ubezpieczenia samochodu w Polsce może wynosić od miesiąca (umowa krótkoterminowa) do roku. 

Co do zasady umowy są sporządzane z pokryciem na rok kalendarzowy. Przy zawieraniu umowy krótkoterminowej (od 30 dni) cena ubezpieczenia może ulec obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy. Tak więc koszt ubezpieczenia na 6 miesięcy może przekroczyć 1/2 kosztu rocznego ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest ważna dopiero po jej zawarciu i podpisaniu przez strony oraz dokonaniu płatności. Dokument urzędowy potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia może zostać wystawiony w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie transakcji. Ubezpieczenie OC chroni nie tylko innego kierowcę, ale też ciebie. Kiedy dojdzie do wypadku, zostanie wypłacone ci odszkodowanie z OC sprawcy. 

Co robić, kiedy pojawia się zaniżone odszkodowanie z OC?

Ubezpieczyciele mają tendencje do zaniżania odszkodowań z kilku powodów. Przede wszystkim starają się udowodnić, że wypadek nastąpił z naszej winy. W ciągu pierwszych 30 dni firma ubezpieczeniowa może podjąć świadomą decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego lub zmianie (częściej w kierunku zmniejszania) kwoty wypłaty. W celu ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów, a także zaskarżenia decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, osoby mają prawo wystąpić na drogę sądową.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy jest częstą praktyką stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które żerują na niewiedzy, braku czasu czy odpowiedniej dokumentacji i przede wszystkim chęci przeciętnego Kowalskiego do walki z wielkimi instytucjami finansowymi. A zbyt niskie odszkodowanie można odzyskać. I wcale nie jest to takie trudne. – źródło: helper-cpp.pl

Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty lub nie jest możliwe ustalenie winnego, materiały sprawy przekazywane są do rozpatrzenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancji Odszkodowawczych, który ocenia materiały zdarzenia, a następnie podejmuje decyzję o wypłacie poszkodowanym odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku. Podstawą do niewypłacania odszkodowania jest sytuacja w której:

  • Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie i/lub w stanie odurzenia alkoholowego lub narkotycznego, stosowanie środków psychotropowych i innych zabronionych substancji.
  • Jeżeli osoba wchodzi w posiadanie ubezpieczonego pojazdu w sposób przestępczy;
  • Jeżeli kierowca ubezpieczonego samochodu uciekł z miejsca wypadku;
  • Jeżeli kierowca nie miał prawa jazdy i prawa do kierowania pojazdem (chyba że swoimi działaniami uratował życie innym osobom lub pomógł w schwytaniu osoby ściganej, która popełniła przestępstwo).

Co zrobić by uzyskać wyższe odszkodowanie po wypadku?

Według wielu ubezpieczonych posiadaczy samochodów w Polsce, ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie za straty, a większość spraw dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych opiewa na kwoty znacznie niższe od rzeczywistych kosztów. Najczęstszym powodem jest to, że wartość szkody została ustalona na podstawie cen używanych części zamiennych, a nie nowych.

Niedawna uchwała Sądu Najwyższego może położyć kres tym działaniom ubezpieczycieli i może być kolejną wskazówką, że sądy faworyzują ubezpieczonych w ostatnich sprawach dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Ta rynkowa praktyka stosowania cen używanych części zamiennych zwróciła uwagę Rzecznika Ubezpieczonych, który następnie zwrócił się do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały wyjaśniającej następującą kwestię. Czy poszkodowany w świetle przepisu art. 363 ust. 1 w zw. z art. samochód uprawniony do żądania odszkodowania ustalonego według cen nowych części zamiennych, bez potrąceń z tytułu amortyzacji?

Sąd Najwyższy odpowiedział uchwałą w dniu 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11). W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy orzekł, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty poszkodowanemu uzasadnionego odszkodowania, w tym uzasadnionego i ekonomicznie uzasadnionego kosztu nowych części i materiałów użytych do naprawy uszkodzonego pojazdu. Wypłata ta powinna być dokonana w ramach umowy ubezpieczenia posiadanej przez posiadacza pojazdu mechanicznego. Jeżeli ubezpieczyciel udowodni, że koszty naprawy spowodowałyby wzrost wartości pojazdu, szkoda może zostać zmniejszona do utrzymania jej wartości na poziomie sprzed wypadku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here